תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר www.menifa.org.il  (להלן: "האתר").

האתר מנוהל ע״י עמותת ״מניפה-מנוף לחיים״ ע”ר, הפועלת למען ילדים, נוער וצעירים בסיכון (להלן: "העמותה"), עמותה רשומה שמספרה 580434272 מרח'  אהרון רבינוביץ' 33, ירושלים, ישראל.

  1. כללי

התנאים המפורטים במסמך זה מהווים את ההסכם המשפטי המלא בינך ובין העמותה בכל הנוגע לשימוש שלך באתר, השירותים המוצעים בו והתכנים המצויים בו לרבות תמונות, שרטוטים, איורים, צילומים וכיוצ״ב של העמותה ו/או כל צד שלישי.

בעצם השימוש באתר זה הינך מאשר/ת כי קראת, הבנת והסכמת לפעול בהתאם לתנאים המתוארים במסמך זה (להלן: ״תנאי השימוש״). תנאי שימוש אלה הינם הסכם מחייב בינך ובין עמותת ״מניפה-מנוף לחיים״ עבור כל מטרה שהיא במישרין או בעקיפין (להלן: ״המשתמש״ או ״המשתמשים״).

הנך מתבקש לעיין בקפידה בתנאי השימוש שלפניך. באם אינך מסכים לתנאים אלה, אנא הימנע מכל שימוש באתר זה. העמותה רשאית לשנות תנאי שימוש אלא לרבות תכנים, גביית תשלום, מבנה האתר (מראהו ועיצובו) בכל זמן נתון וללא כל הודעה מוקדמת.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים גם ללשון נקבה.

המונח "תוכן" או ״תכנים״ מתייחס למידע מסוגים שונים לרבות: מלל, חזותי, קולי או משולב, וכן עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם ברבים לרבות: תמונה, צילום, איור, תרשים, הדמיה, סרטון, קובץ קולי/מוסיקלי, תוכנה, יישום, קובץ, פרוטוקול, סמל ואייקונים.

  1. השימוש באתר

הנך רשאי להשתמש באתר זה בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר, אלא אם קיבלת הסכמה מפורשת לכך, מראש ובכתב מאת העמותה.

2.1 הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק, להשתמש ולהציג את התכנים באתר בכל צורה או דרך – גלויה או סמויה – או לכל מטרה שהיא פרטית או מסחרית.

2.2 אין לחבר את האתר לכל אתר אחר המכיל תכנים שאינם ראויים המעודדים גזענות, הפליה, מכילים חומר פורנוגרפי ו/או פוגעני, המנוגדים לחוק או שפרסומם מנוגד לחוק.

2.3 אין להפעיל כל יישום מחשב ו/או כל אמצעי אחר לשם העתקת תכנים מתוך אתר זה, לרבות בניית מאגר תכנים הלקוח מאתר זה. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – באמצעות תוכנה או מכשיר כלשהו – ובכך לשנות את עיצוב האתר ו/או להחסיר מהתכנים.

2.4 מבלי לגרוע בדברים האמורים דלעיל הנך מתחייב כי לא תעשה את הדברים הבאים: הפצת דואר זבל, שינוי, העתקה, תרגום, מכירה, פירוק או הרכבה מחדש של קודים באתר, הפצת לשון הרע, פגיעה בפרטיותו של אדם, הסתה לגזענות ו/או לאלימות, פגיעה בזכויות יוצרים, סימני מסחר או בכל זכות קניינית, העלאת חומרים שאינם חוקיים, מטעים או שקריים והמנוגדים לחוקי מדינת ישראל, אגירת מידע אישי על משתמשים אחרים או קטיעת פעילות האתר באופן כזה או אחר.

  1. קישורים

אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרים של צדדים שלישיים. העמותה איננה אחראית לאתרים אלה ו/או לתוכן הנכתב בהם. העמותה מספקת באתרה קישורים לאתרים של צדדים שלישיים למטרת נוחות בלבד ואיננה תומכת בהם.

העמותה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ו/או יפנו לאתרים תקינים, ולכן לא תישא בכל אחריות בקשר עם אתרים אלו. כל שימוש באתרי צד שלישי ייעשו באחריותך הבלעדית, ומתוך הבנה מלאה כי מהרגע שנכנסת לאתרים אלה הינך כפוף לתנאי השימוש החלים בהם. 

  1. הגבלת השימוש

הינך מסכים בזאת כי העמותה תהא רשאית להוריד לשרתיה ו/או לתת למשתמש/ים את הזכות להעלות או להוריד מסמכים ו/או כל תוכן אחר לרבות: הודעות, תמונות, וידאו, תכני שמע (קול), תוכנה, שילוב של וידיאו ותכני שמע, עיצוב גרפי, דף אינטרנט אישי או כל חומר אחר (להלן: ״התוכן שלך״). הינך מעניק בזאת לעמותה את הזכות הבלעדית להשתמש, לאחסן, להציג ולפרסם לרשות הציבור את המידע המופיע באתר.

  1. זכויות יוצרים וקניין רוחני

5.1 האתר בכללותו, לרבות סימני המסחר המופיעים בו, הינם קניינה הבלעדי של העמותה ו/או של צדדים שלישיים שהרשו לעמותה להשתמש בהם והם מוגנים על ידי דיני מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות ודיני מדינות זרות. המשתמשים באתר מתחייבים לפעול על פי חוקים, דינים ואמנות אלה. עליך להימנע מלמחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות הקניין הרוחני הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך.

5.2 המשתמשים באתר זה אינם רשאים להכניס שינויים, להעתיק, לשכפל, לשווק, לפרסם, להפיץ, להציג, לשנות, להעמיד לרשות הציבור, למכור או להשכיר, כל חלק מן האתר ו/או מן התכנים הכלולים בו או לעשות שימוש בשמות, במילים ובסימנים המסחריים (בין אם רשומים ובין אם לאו) המוצגים באתר, מבלי לקבל את הסכמת העמותה ו/או את הסכמת בעלי הזכויות האחרים מראש ובכתב ובכפוף להסכמה מראש במידה וזו תינתן.

  1. אחריות העמותה

6.1 התכנים באתר ניתנים לשימוש כפי שהם מופיעים באתר. לא תהא למשתמשים כל טענה או דרישה כלפי העמותה בגין תכנים אלה, שימוש בהם או הסתמכות עליהם. מבלי לגרוע מכך, מוצהר בזאת כי העמותה איננה מציגה כל מצג שווא ביחס לתכנים ולשירותים המוצעים באתר לרבות באשר לזמינותם ו/או טיבם.

6.2 העמותה אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים המתפרסמים באתר יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדוייקים ביחס למשתמשים. העמותה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהתכנים האמורים או משימוש בהם.

6.3 העמותה לא תהיה אחראית בגין כל בעיה או תקלה הנגרמת לאתר בשל גורמים שאינם בשליטת העמותה לרבות: וירוס מחשב, פגם, אי התאמת חומרות או קבצים וכיוצ״ב.

  1. הגנת הפרטיות

הנהלת האתר מתייחסת לפרטיות המשתמשים באתר. להלן פירוט מדיניותינו בנושא:

7.1 בעת השימוש באתר לעיתים מצטבר מידע אודותיך, העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך וכיוצ״ב. כתובת האינטרנט ממנה ניגשת לאתר (IP Address) ועוד. הנהלת האתר תשמור את המידע במאגריה.

7.2 השימוש בנתונים הנאספים אודות השימוש באתר יעשה לטובת המטרות הבאות: על מנת לשפר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, כדי להתאים עבור המשתמשים את המודעות שיוצגו בפניו – מידע זה לא יזהה אותך אישית בשם או בכתובת, לכל מטרה אחרת שתראה העמותה לנכון או המופיעה בתנאי השימוש באתר, לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר כאשר מידע זה לא יעבור לצדדים שלישיים.

7.3 הנהלת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר, אלא במקרים המפורטים להלן:

7.3.1 במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, פעולות בניגוד לדין.

7.3.2  אם יתקבל בידי הנהלת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי

7.3.3  בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין הנהלת האתר

7.3.4 בכל מקרה שהנהלת האתר תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.

7.4 האתר משתמש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים לגבי השימוש באתר כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשב מרוחק. אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך.

7.5 האתר כולל לינקים לאתרי אינטרנט המופעלים על ידי צדדים שלישיים, ואשר אינם כפופים לאמור בהצהרת פרטיות זו. לתשומך ליבך כאשר אתה מתחבר לאתרי אינטרנט אחרים, הצהרת פרטיות זו אינה תקפה יותר.

7.6. העמותה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות המפורטות דלעיל וללא התראה מוקדמת.

  1. הגבלת אחריות

העמותה, מנהליה, עובדיה, שותפיה, נושאי המשרה בה, קבלני המשנה שלה וספקיה לא יהיו אחראים בגין נזקים ישירים, נלווים או עקיפים בגין הפסד רווחים, תועלת או הפסדים בלתי מוחשיים אחרים אפילו אם העמותה ידעה לגבי אפשרות קיומם.

  1. שיפוי

הינך מתחייב לפצות, לשפות ולהגן על העמותה שותפיה, נושאי המשרה בה, מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה, קבלני המשנה שלה וספקיה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא (לרבות הוצאות משפטיות) שנגרמו או ייגרמו במישרין או בעקיפין בגין הפרת הוראות תנאי שימוש אלו, וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של העמותה, ובנוסף לכל זכות העומדת לעמותה על פי כל דין.

  1. סמכות שיפוט

10.1 על תנאי שימוש אלו ועל כל המשתמע מהם יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

10.2 מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה, לתנאי השימוש הקבועים בו ולכל עניין הנוגע לשימוש באתר, במישרין או בעקיפין, הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר ירושלים בלבד.